คำสั่งพื้นฐาน PHP

[table width=”100%”]
คำสั่ง,คำอธิบาย
$a = 1;,การสร้างตัวแปร
$a() = “…”;,การสร้างตัวแปร array
echo ‘…’;,คำสั่งแสดงค่า
print_r($a);,คำสั่งแสดงค่าในarray
if($a>$b){…},กำหนดเงือนไข “ถ้า” elseif else
switch($a) { case(1): … break; },กำหนดเงื่อนไข case( 1-more )
for($a = 0; $a < 10 ; $a++) { … },คำสั่งวนลูปการทำงานตามเงื่อนไข
while($a <= 12){ … $a++; },คำสั่งวนลูปการทำงานตามเงื่อนไข
strlen($a);,คำสั่งนับจำนวนตัวอักษรทั้งหมด
“substr(‘abcde’, 1, 3); // bcd”,”คำสั่งดึงค่าที่เรากำหนด (ค่าทั้งหมด,จุดเริ่มต้น,จำนวน)”
“ereg_replace(‘คำที่ค้นหา’,’คำใหม่แทนที่’,’ค่าทั้งหมด’);”,”คำสั่งค้นหาค่าแล้วแทนที่”
round($a);,คำสั่งปัดค่าทศนิยม
min($a);,คำสั่งหาค่าน้อยสุด
max($a);,คำสั่งหาค่ามากสุด
count($a);,คำสั่งนับค่าจำนวนarray
sort($a);,คำสั่งเรียงค่าในarrayจากน้อยไปมาก
asort($a);,คำสั่งเรียงค่าในarrayจากมากไปน้อย
date(“d/m/y”);,คำสั่งเรียกค่าวันที่ปัจจุบันตามรูปแบบที่กำหนด
time();,คำสั่งเรียกค่าเวลาปัจจุบัน
include(“file.php”);,คำสั่งเรียกใช้งานจากไฟล์อื่น
require(“file.php”);,คำสั่งเรียกใช้งานจากไฟล์อื่น
get_template_part(‘content’);,คำสั่งเรียกใช้งานจากไฟล์อื่น
phpinfo();,คำสั่งแสดงค่าของphp
function function_name($a){ … },สร้างฟังก์ชั่น
function_name();,เรียกใช้ฟังชั่นที่สร้าง
“echo do_shortcode( ‘your_shortcode’ );”,เพิ่ม shortcode
[/table]

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย