การสร้างฟังก์ชั่นสำหรับ pagination ใน WordPress

pagination-function-wordpress

ขอบคุณตัวอย่างโค้ดจาก SeedThemes ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้


เกริ่นนำ

ฟังก์ชั่นนี้เป็นหนึ่งในฟังชั่นพื้นฐานของทาง SeedThemes ซึ่งพัฒนาขึ้นมาตามหลักของทาง WordPress โดยปกติจะอยู่ในไฟล์ template-tags.php

ใน functions.php หรือ template-tags.php

function seed_posts_navigation() {
   printf('<div class="content-pagination">');
   global $wp_query; $big = 9999999; 
   echo paginate_links( 
   array(
     'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
     'format' => '?paged=%#%',
     'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
     'total' => $wp_query->max_num_pages,
     'prev_text' => 'prev',
     'next_text' => 'next',
   ));
   printf('</div>');
}
 • function seed_posts_navigation() คือ คำสั่งในการประกาศฟั่งชั่นนี้ขึ้นมาใช้งาน
 • prev_text คือ คำสั่งในการเปลี่ยนตัวอักษร หรือ ไอคอนนี้ปุ่มย้อนกลับ
 • next_text คือ คำสั่งในการเปลี่ยนตัวอักษร หรือ ไอคอนนี้ปุ่มถัดไป

ในตำแหน่งที่ต้องการแสดงผล

<?php seed_posts_navigation(); ?>

โดยปกติจะไว้ในตำแหน่งใต้คำสั่ง endwhile ของ loop นั้นๆ

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย