ฟังก์ชั่นสำหรับซ่อนคำว่า Category: Tag: Taxonomy: จากหัวข้อหมวดหมู่ต่างๆ

JQUERY-&-FUNCTION

เกริ่นนำ

โดยปกติในหน้า Category, Tag, Taxonomy ต่างๆ จะมีคำว่า Category: ตามด้วยชื่อหมวดหมู่นั้นๆ ซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ภาษาไทยก็จะดูแปลกหน่อย ในบทความนี้เราจึงจะนำโค้ดสำหรับซ่อนส่วนนี้มาแบ่งปันกันครับ

ในไฟล์ function.php

/**
 * Remove "Category: ", "Tag: ", "Taxonomy: " from archive title
 */
add_filter( 'get_the_archive_title', function ($title) {
  if ( is_category() ) {
    $title = single_cat_title( '', false );
  } elseif ( is_tag() ) {
    $title = single_tag_title( '', false );
  } elseif ( is_author() ) {
    $title = '<span class="vcard">' . get_the_author() . '</span>' ;
  } elseif ( is_tax() ) {
    $title = single_term_title( '', false ) ;
  }
  return $title;
});
 • บรรทัด add_filter คือ คำสั่งในการแทรก title ใหม่แทน archive_title เดิม
 • บรรทัด is_category() คือ ใส่ค่านี้เมื่อเป็นหน้าแสดงหมวดหมู่ (category)
 • บรรทัด is_tag() คือ ใส่ค่านี้เมื่อเป็นหน้าแสดงป้ายกำกับ (tag)
 • บรรทัด is_author() คือ ใส่ค่านี้เมื่อเป็นหน้าแสดงผูเขียน (author)
 • บรรทัด is_tax() คือ ใส่ค่านี้เมื่อเป็นหน้าแสดงหมวดหมู่ (taxnomy)
 • บรรทัด return คือ การคืนค่าที่เราเช็คด้วยคำสั่ง if ด้านบนไปที่ get_the_archive_title

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย